Fietsroutes Toerfietstocht

Fietsroutes Toerfietstocht

De Drentse Fiets4Daagse start vanuit 7 startplaatsen. Het kan soms gebeuren dat er fietsroutes elkaar kruisen. Daarom heeft elke startplaats een eigen pijlkleur op de routebordjes. 
Op de rode bordjes vanuit de startplaats Emmen staat het opschrift “Emmen” en een witte pijl.

Als u deze pijlen in de gaten houdt dan kunt u niet mis rijden en alleen maar genieten van al het moois om u heen.

Route dinsdag 07 juli:

Weerdinge – Exloo – Ees – Kibbelveen


landschap rond Exloo kenmerkt zich door essen, bossen (Boswachterijen Exloo en Odoorn, Hunzebos), heide (Molenveld) en veen (Zoersche Landen).
Het dorp heeft diverse voorzieningen, waaronder een openbare basisschool, sportvelden, een manege, voetbalclub HOC, een zwembad, een VVV-kantoor, een supermarkt en verscheidene winkels en horecagelegenheden. In de buurt van het dorp bevindt zich bungalowpark de Hunzebergen.
De naam Exloo duidt op de vroegere aanwezigheid van bos in het gebied. De naam van het dorp is waarschijnlijk ontstaan uit de Oud-Saksische woorden ek (eik) en loo (bos). Hoewel Odoorn het centrum was van het kerspel waartoe ook Exloo en Valthe behoorden was Exloo lange tijd qua inwonertal het belangrijkste dorp van de gemeente Odoorn. Het dorp telde in 1612 112 inwoners, tegen Odoorn 92 en Valthe 61. Toen de ontginning van de Exloër- en Valthervenen startte, werd het dorp al snel overvleugeld door Tweede Exloërmond en vooral Valthermond.
Veel Drentse zanddorpen werden vroeger geteisterd door grote dorpsbranden. Ook Exloo ontkwam daar niet aan: in 1884 brandden achttien woningen in het dorp volledig af. Ook het gemeentehuis, dat in 1870 verhuisd werd van Odoorn naar Exloo en ondergebracht was in logement Bussemaker, viel ten prooi aan de vlammenzee. Daarvoor zetelde het zowel in Valthe als in Odoorn in een deel van een boerderij.
Kibbelveen
Het gehucht, iets ten noordwesten van ’t Haantje bestaat uit 15 boerderijen en woningen. Enkele daarvan zijn nog in gebruik als boerenbedrijf. In Kibbelveen werd tot het einde van de 19e eeuw turf gegraven, waarbij men elkaar de eigendomsrechten nogal eens betwistte. Dit ‘gekibbel’ zou hebben geleid tot de naam van het dorp.
Bij Kibbelveen is een recreatieplas te vinden, de Kibbelkoele.

Route woensdag 08 juli:

Westenesch – Zweeloo – Aalden – Gees – Erm

Westenesch is een buurtschap behorende bij de plaats Emmen, in de Nederlandse provincie Drenthe. Het heeft ongeveer 176 inwoners[2] en is van oorsprong een zelfstandig dorp. Tegenwoordig is het officieel geen afzonderlijke kern meer: formeel is het een wijk van de plaats Emmen.
Een deel van Westenesch is een beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er in de plaats enkele rijksmonumenten.

De eerste vermelding van Gees is in een oorkonde uit 1208. De naam is waarschijnlijk afgeleid van gies, hetgeen “onvruchtbaar” betekent. Het dorp ligt namelijk op een langgerekte zandheuvel in een vroeger onvruchtbare omgeving. Nabij de marke van Fred liggen de met houtwallen omzoomde veldgronden in het stroomdal van het Loodiep en ook het stroomdal van het Drostendiep ligt nabij. Deze stroomdalen vormen nu onderdeel van het natuurreservaat Hooge Stoep.

Route donderdag 09 juli:

Odoornerveen – Meppen – Noord-Sleen

(Drents: Klijndiek) is een dorp in de provincie Drenthe (Nederland), gemeente Borger-Odoorn. Klijndijk telde (volgens informatie van de gemeente Borger-Odoorn) op 4 oktober 2019 700 inwoners.
Klijndijk is een ontginningsdorp, genoemd naar Jasper Klijn uit Smilde, die omstreeks 1850 het initiatief nam tot de aanleg van het Oranjekanaal. Dit kanaal, dat van Smilde naar Klazienaveen loopt, werd aangelegd om het Eeserveen, het Odoornerveen en de venen bij Emmen te ontginnen. Klijndijk ligt aan een zijtak van dit kanaal: de zogenaamde Odoornerzijtak.
De veenkolonie Odoornerveen dankt zijn ontstaan aan het in 1853-1858 door de Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij gegraven Oranjekanaal dat vanaf Smilde de Drentsche Hoofdvaart met het veengebied rond Emmen verbond. De dorpsnaam is afgeleid van de als het Odoornerveen bekendstaande veengebied ten noordwesten van het dorp. In deze uitgestrekte laagte tussen de Hondsrug en de Rolderrug bleef het water staan en ontstond hoogveen in de warmere periode van het Holoceen. De hoogveengebieden van het Odoornerveen werden door het Oranjekanaal ontsloten en ten behoeve van de turfwinning geëxploiteerd. Na de vervening werd het geschikt gemaakt voor de landbouw. Odoornerveen heeft de typische langgerektheid van een veenkoloniaal weg- of streekdorp. De voornamelijk uit boerderijen bestaande bebouwing aan weerszijden van het Oranjekanaal en de in het verlengde daarvan liggende Borger Zijtak vormen tezamen de lineaire hoofdstructuur van het dorp.
Voordat de plaats ontstond, werd het gebied waarin het ligt al bewoond. De oudste sporen daarvan zijn van zo’n 5000 jaar v.Chr. Men vond onder meer bij Meppen mesjes om dierenhuiden te bewerken. Ook is er een bronzen emmer uit de bronstijd gevonden. Veel later in de geschiedenis, in de Middeleeuwen was Meppen de eerste echte kern van bewoning in het gebied. Toch is de oudste vermelding van Meppen zelf als plaatsnaam pas van 1335, terwijl een aantal andere plaatsen, die later zijn ontstaan, eerder werden genoemd. Die plaatsen, het huidige Aalden, Zweeloo, Oosterhesselen, De Klencke, Gees, Zwinderen en ook een deel van Wezup zouden later onder de Marke van Meppen gaan vallen. Dit was de grootste boermarke van de Olde Landschap Drenthe. De marke werd tijdens de Markescheiding (1862 en 1868) uit elkaar gehaald.
zweeloo
De vroegste sporen van bewoning van de regio dateren tussen de 7e en 3e eeuw v.Chr.. Uit die periode zijn resten gevonden van vuurstenen gereedschappen en wapens. Vanaf ongeveer 3500 v.Chr. werd het gebied door boeren bewoond (zie: Trechterbekercultuur), die ook de hunebedden in de regio bouwden. Het gebied werd langzaam gecultiveerd en de culturen van de jager-verzamelaars en de boeren smolten ineen.
De esdorpen Meppen, Aalden, Benneveld, Wezup en ook Zweeloo zelf ontstonden rond 1500 v.Chr. op zorgvuldig gekozen plaatsen, waarbij rekening werd gehouden met de locatie van de graanakkers en de ligging van de beken. Diverse bodemvondsten, onder andere op de oude begraafplaatsen in de regio, tonen aan dat de huidige dorpen en gehuchten nog op dezelfde locaties liggen. Tevens werden diverse veenlijken aangetroffen (waaronder het Veenlijk van het Grebbeveen, ca. 2000 jaar oud) en graven, waaronder dat van de prinses van Zweeloo (vroege middeleeuwen). Vanaf ongeveer de 8e eeuw komt het gebied onder Frankisch bestuur, en wordt het christendom ingevoerd. Er worden houten kerken gebouwd, en de nieuwe begraafplaatsen worden bij die kerken gesitueerd. Hiervoor worden diverse reewegen aangelegd, voor het vervoer van de doden naar de kerk van Zweeloo.

Route vrijdag 10 juli:

Bargermeer – Nieuw-Dordrecht – Wilhelmsoord


Ooit was het Bargermeer daadwerkelijk een meer, gelegen tussen Noordbarge en Zuidbarge. Tegenwoordig ligt op de voormalige plaats van het meer het grootste bedrijventerrein van Noord-Nederland.
Nieuw-Dordrecht is een ontginningsdorp, gelegen op een zandrug (een uitloper van de Hondsrug) ten zuidoosten van de stad Emmen. Aanvankelijk was Nieuw-Dordrecht een lintdorp. Door nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog is er een dorpskern ontwikkeld. Het dorpsgebied bestaat verder uit landbouwgebied, deels veenontginningen, en bospercelen. Het grenst in het oosten aan het Oosterbos, waarin nog stukken hoogveen te vinden zijn.
Wilhelmsoord (Nedersaksisch ook Loeksham) is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Emmen, gelegen tussen de Bargeres en Nieuw-Amsterdam. Hoewel de bebouwing niet stedelijk van karakter is, beschouwt de gemeente het als een stadswijk van Emmen.[1]
Wilhelmsoord ligt zelf op het zand, maar is wel degelijk in de tijd van de vervening ontstaan.[2] Het is, net als de Wilhelmsweg waaraan het ligt, genoemd naar de gebroeders Frieling uit Noordbarge, die ‘Wilhelms jongs’ werden genoemd. Voordat de exploitatie van het gebied op gang kwam, liep alleen de Oude Delft door het gebied, een afwateringskanaal voor het Bargermeer. Het gebied werd toen aangeduid met Loeksham, omdat een zekere Loeks (Lucas) de eigenaar was van een stuk land in een ham van dit kanaal. In de volksmond wordt deze naam nog altijd gebruikt.

Aan de routekaarten kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien er tot het moment van de Fiets4Daagse nog wijzigingen noodzakelijk kunnen zijn.
Ook kunnen de routes iets afwijken van de geplande kilometers. Dit is gelegen in het feit dat er mogelijke wegwerkzaamheden tijdens de Fiets4Daagse plaatsvinden.